THƯ VIỆN

THƯ VIỆN

THÔNG TIN KHOA HỌC THANH NIÊN SỐ 1-2017

09/06/2017

Tóm tắt các kết quả nghiên cứu cấp Viện năm 2016
Chi tiết
Thông tư số 109/2016/TT-BTC về Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia

07/06/2017

Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính về Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia
Chi tiết
NỘI QUY THƯ VIỆN VIỆN NGHIÊN CỨU THANH NIÊN

05/04/2017

Chi tiết
THÔNG TIN KHOA HỌC THANH NIÊN SỐ 2-2016

19/01/2017

Thông tin khoa học thanh niên số 2-2016 công bố các kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ
Chi tiết
THÔNG TIN KHOA HỌC THANH NIÊN SỐ 1-2016

02/12/2016

Thông tin Khoa học thanh niên số 1/2016 gồm: Tóm tắt giới thiệu kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ, cấp Viện năm 2015; Công bố kết quả nghiên cứu có liên quan đến nội dung nghiên cứu của các đề tài năm 2015, 2016.
Chi tiết
Danh mục thông tin khoa học thanh niên số 2 năm 2015

27/02/2016

Thông tin Khoa học Thanh niên số 2 năm 2015 công bố kết quả nghiên cứu các chuyên đề, đề tài cấp Viện
Chi tiết
Danh mục thông tin khoa học thanh niên số 1 năm 2015

27/02/2016

Viện Nghiên cứu Thanh niên công bố Thông tin khoa học thanh niên số 1-2015 tóm tắt các kết quả nghiên cứu chương trình cấp Bộ năm 2015 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Chi tiết
ẤN PHẨM NGHIÊN CỨU

03/02/2016

Danh mục một số ấn phẩm của Viện đã xuất bản
Chi tiết
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

27/01/2016

Danh mục các công trình nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở
Chi tiết