NGHIÊN CỨU

NGHIÊN CỨU

TTNC: Nghiên cứu xu hướng dịch chuyển việc làm của thanh niên nông thôn hiện nay

09/11/2018

Đề tài cấp bộ: “Xu hướng dịch chuyển việc làm của thanh niên nông thôn hiện nay” do TS.Nguyễn Thị Quỳnh Hoa làm chủ nhiệm. Mã số: ĐT.KXĐTN.17-08.
Chi tiết
TTNC: Tổng quan tình hình thanh niên giai đoạn 2012-2017 và dự báo tình hình thanh niên giai đoạn 2017-2022

26/10/2018

Chi tiết
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP BỘ NĂM 2017:

28/08/2018

Ngày 14/12/2017, Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn xã trong điều kiện hiện nay" (Nghiên cứu trường hợp tại Đồng bằng Sông Hồng và Đồng bằng Sông Cửu Long), mã số ĐT.KXĐTN.17-09 do TS. Phan ...
Chi tiết
HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ  KẾT QUẢ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA:

02/03/2018

Sáng ngày 26/2/2018, Hội đồng đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia: "Những sai lệch xã hội trong thanh niên: Thực trạng và giải pháp", mã số 01/15-ĐTĐL.XH-XHTN do Tiến sĩ Đỗ Ngọc Hà làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Giải pháp lồng ghép các hoạt động  Đội TNTP Hồ Chí Minh vào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong trường THCS

09/10/2017

Đề tài NCKH cấp bộ năm 2015: "Giải pháp lồng ghép các hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh vào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong trường THCS", mã số KXĐTN.15-08 do ThS Phan Nguyên Thái làm chủ nhiệm
Chi tiết
Vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản cho nữ thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp và khu chế xuất

09/10/2017

Đề tài NCKH cấp bộ năm 2015: "Vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản cho nữ thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp và khu chế xuất", mã số KXĐTN.15-10 do TS Trần Sỹ Minh làm chủ nhiệm.
Chi tiết
Vai trò của Đoàn thanh niên tham gia giảm thiểu tình trạng hôn nhân cận huyết thống của một số dân tộc thiểu số

09/10/2017

Đề tài NCKH cấp bộ năm 2015: "Vai trò của Đoàn thanh niên tham gia giảm thiểu tình trạng hôn nhân cận huyết thống của một số dân tộc thiểu số", mã số KXĐTN 15-09 do TS. Nguyễn Thị Bích Điểm làm chủ nhiệm đề tài.
Chi tiết
Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên thông qua hoạt động của Đoàn

09/10/2017

Đề tài NCKH cấp bộ năm 2015: "Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên thông qua hoạt động của Đoàn", mã số KXĐTN.15-03 do Ths Phan Thanh Nguyệt làm chủ nhiệm
Chi tiết
Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn thông qua việc sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại

09/10/2017

Đề tài NCKH cấp bộ năm 2015: "Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn thông qua việc sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại", mã số KXĐTN 15-02 do ThS Lê Quang Tự Do làm chủ nhiệm đề tài.
Chi tiết
Xây dựng lực lượng thanh niên xung phong tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn khó khăn

09/10/2017

Đề tài NCKH cấp bộ năm 2015: "Xây dựng lực lượng thanh niên xung phong tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn khó khăn", mã số KXĐTN. 15-01 do ThS Nguyễn Minh Thơ làm chủ nhiệm.
Chi tiết