Thông báo

Thông báo

Thông báo về việc giao nhiệm vụ tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ  khoa học cấp bộ của cơ quan Trung ương Đoàn năm 2019

08/06/2018

Chi tiết
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2019

20/03/2018

Chi tiết
Thông báo về thời gian nghiệm thu đề tài cấp Bộ năm 2017

26/10/2017

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học của cơ quan Trung ương Đoàn năm 2017; Căn cứ vào các Hợp đồng ký kết giữa Thủ trưởng cơ quan với chủ nhiệm và cơ quan chủ trì đề tài, Viện Nghiên cứu Thanh niên- Thường trực HĐKH cơ quan kính ...
Chi tiết
THÔNG BÁO  Về việc tuyển chọn và giao nhiệm vụ tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ  khoa học cấp Bộ của cơ quan Trung ương Đoàn bắt đầu thực hiện từ năm 2018

01/09/2017

Thực hiện Quyết định số 1465aQĐ/TWĐTN-VNCTN ngày 05/5/2017 của Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học thực hiện trong kế hoạch năm 2018 của Trung ương Đoàn, Viện Nghiên cứu Thanh niên - Thường ...
Chi tiết
Thông báo Kết quả trúng tuyển viên chức Viện Nghiên cứu Thanh niên năm 2017

07/06/2017

Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Nghiên cứu Thanh niên thông báo các anh/chị có tên sau đã trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức Viện Nghiên cứu Thanh niên năm 2017 được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 13/3/2017
Chi tiết
Quyết định 1048QĐ/TWĐTN-VP V/v ban hành quy định xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

13/05/2016

Chi tiết
Đề xuất thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2017

07/04/2016

Chi tiết