NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP VIỆN: "XÂY DỰNG DỮ LIỆU QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN VÀ TỔ CHỨC ĐOÀN TẠI TỈNH HÀ NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY"

19/01/2017

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện: "Xây dựng dữ liệu quản lý đoàn viên và tổ chức đoàn tại tỉnh Hà Nam trong điều kiện hiện nay", mã số KX.VTN 16-04 do ThS Vũ Thị Bích Thảo làm chủ nhiệm đề tài đã được Hội đồng khoa học thông qua và đánh giá xếp loại tốt.

Kết quả nghiên cứu từ thực tiễn cho thấy việc triển khai công tác quản lý đoàn viên hiện nay tại cơ sở còn nhiều bất cập, chưa có quy trình thống nhất, chưa đảm bảo đúng các quy định của Trung ương Đoàn trong công tác quản lý đoàn viên. Các cơ đoàn còn đang gặp phải những vấn đề khó khăn trong việc nắm bắt tình hình đoàn viên tại đơn vị mình, chưa có sự thống nhất trong cách thức quản lý đoàn viên, chưa đảm bảo đầy đủ việc lưu trữ hồ sơ, sổ sách đoàn viên.

Nghiên cứu "Xây dựng dữ liệu quản lý đoàn viên và tổ chức đoàn tại tỉnh Hà Nam trong điều kiện hiện nay" đã phân tích thực trạng quản lý đoàn viên, tổ chức đoàn tại cấp xã/phường, quận/huyện và cấp tỉnh hiện nay; Xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin, phương pháp, cách thức quản lý đoàn viên và tổ chức đoàn cấp tỉnh trở xuống. Trên cơ sở đó có các giải pháp ứng dụng các biểu mẫu, phương thức quản lý đoàn viên và tổ chức đoàn từ cấp cơ sở đến cấp huyện, cấp tỉnh trong điều kiện hiện nay.

Bên cạnh việc xây dựng và làm mới các chỉ tiêu thống kê về đoàn viên và tổ chức đoàn hiện nay, nhóm nghiên cứu cũng đã thiết kế chương trình thử nghiệm áp dụng tại địa bàn nghiên cứu trong công tác quản lý đoàn viên và tổ chức đoàn và nhận được sự ủng hộ rất lớn từ phía Thường trực Tỉnh đoàn Hà Nam và các đơn vị làm thí điểm.

Đề tài được đánh giá cao, có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý đoàn viên và quản lý tổ chức đoàn trong điều kiện hiện nay.

Bích Thảo