NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP VIỆN: "CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY"

19/01/2017

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện: "Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển phong trào thanh niên tình nguyện trong điều kiện hiện nay" do ThS Lê Thanh Khiết làm chủ nhiệm, dưới sự chủ trì của Phòng nghiên cứu Tổ chức và phong trào thanh niên đã được Hội đồng khoa học thông qua và đánh giá xếp loại tốt.

Sự phát triển của các phong trào thanh niên nói chung, phong trào thanh niên tình nguyện nói riêng trong thời gian qua là một minh chứng rõ nét cho sự lớn mạnh của tổ chức Đoàn, đồng thời cũng thể hiện được vai trò vô cùng quan trọng của Đoàn trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua việc tổ chức và phát động các phong trào hành động cách mạng. Thông qua các phong trào Đoàn đoàn kết, tập hợp thanh niên vào môi trường hoạt động thực tiễn, giúp thanh niên phát huy tính xung kích tình nguyện, cống hiến và trưởng thành.

Đề tài đã bước đầu chỉ ra những vấn đề về lý luận và thực tiễn đang đặt ra đối với phong trào thanh niên tình nguyện do Đoàn thanh niên tổ chức và phân tích các cơ sở khoa học và thực tiễn để phát triển phong trào thanh niên tình nguyện trong thời gian tới. 

Bích Thảo