NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP VIỆN: "TÂM THẾ CỦA SINH VIÊN TRƯỚC KHI BƯỚC VÀO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG"

20/01/2017

Nghiên cứu "Tâm thế của sinh viên trước khi bước vào thị trường lao động", mã số KX.VTN-16-01 do ThS Nguyễn Tuấn Anh làm chủ nhiệm đề tài đã được hội đồng nghiệm thu và đánh giá xếp loại tốt.

Đề tài nhằm mục đích tìm hiểu tâm thế của sinh viên trước khi bước vào thị trường lao động; trên cơ sở đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm giúp sinh viên trước khi ra trường có tốt tâm thế để đối mặt và đáp ứng với những điều kiện và yêu cầu của thị trường lao động đang đặt ra. 

Kết quả từ nghiên cứu đã: chỉ ra cơ sở lý luận về tâm thế, thị trường lao động và sự chuẩn bị tâm thế của sinh viên nhằm đáp ứng những yêu cầu của thị trường lao động; Đánh giá mức độ chuẩn bị tâm thế của sinh viên trước những yêu cầu đang đặt ra của thị trường lao động hiện nay; Tìm hiểu sự khác biệt về tâm thế của sinh viên trước khi bước vào thị trường lao động giữa các nhóm khách thể sinh viên.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đề tài đã đưa ra một số khuyến nghị nhằm hỗ trợ cho sinh viên những điều kiện để chuẩn bị tốt tâm thế trước khi ra trường, đáp ứng những yêu cầu đặt ra của thị trường lao động hiện nay.

Bích Thảo