Kết quả Kỳ thi tuyển dụng viên chức Viện Nghiên cứu Thanh niên năm 2017

09/05/2017

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ

Kỳ thi tuyển dụng viên chức Viện Nghiên cứu Thanh niên năm 2017

(Kèm theo Quyết định số 129 ngày 08/5//2017 của Giám đốc Học viện TTN Việt Nam)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

Môn nghiệp vụ, chuyên ngành

Môn

kiến

thức

chung

Môn điều kiện

Tổng điểm xét tuyn

Kết quả

Viết (HS 1)

T.hành

(HS 2)

Tng

Kiểm tra sát hạch

Tin học

Ngoại ngữ

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8

9

10=5+6

11

1

Vũ Long Khánh

89,50

188,00

277,50

55,50

92,50

86,00

90,00

333,00

Trúng tuyển

2

Đỗ Minh Hoàng

88,00

180,00

268,00

51,00

77,50

84,00

85,00

319,00

Trúng tuyển

3

Nguyễn Văn Quý

86,50

170,00

256,50

50,00

85,00

64,00

50,00

306,50

Trúng tuyển

4

Quách Huyền Trang

78,50

168,00

246,50

23,50

85,00

78,00

92,50

270,00

 

5

Trần Thị Thu Trang

73,00

115,00

188,00

49,50

46,00

70,00

65,00

237,50

 

6

Vũ Minh Tâm

76,50

135,00

211,50

25,50

77,50

68,00

85,00

237,00

 

7

Trần Thị Thu Ngân

64,25

112,00

176,25

60,50

52,50

88,00

100,00

236,75

Trúng tuyển

 

                                                                   GIÁM ĐỐC

                                                                    (Đã ký)

                                                                   Nguyễn Hải Đăng