Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Giải pháp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên”

21/01/2019

Ngày 3/1/2019, Viện Nghiên cứu Thanh niên đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Giải pháp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên” do GS.TS Đặng Cảnh Khanh – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Truyền thống & Phát triển chủ trì cuộc họp; Đề tài nghiên cứu do TS. Đỗ Thị Thu Hằng làm chủ nhiệm đề tài.

Trong khuôn khổ đề tài, tác giả đã tổng quan, nghiên cứu cơ sở lý luận và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên. Qua nghiên cứu, tổng hợp, tham khảo nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, khảo sát thực tế 600 thanh niên trên địa bàn 03 tỉnh/thành phố: Vĩnh Phú, Phú Yên, Cần Thơ, Đề tài đã đánh giá thực trạng hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên: Nhận thức của thanh niên liên quan đến hoạt động bảo vệ lợi ích cho thanh niên của Đoàn; Vai trò của Đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của thanh niên; Hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thanh niên. Qua đó, đã đưa ra được một số hạn chế, nguyên nhân của hạn chế, bài học kinh nghiệm. Đặc biệt đề tài đã đưa ý kiến thanh niên về các điều kiện để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thanh niên;  Nhu cầu, mong đợi của thanh niên đối với việc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên.

Trên cơ sở báo cáo kết quả nghiên cứu, Hội đồng nghiệm thu đã đi đến đánh giá, kết luận. Theo đó, đề tài đã đảm bảo được các yêu cầu về nội dung, tiến độ, sản phẩm nghiên cứu so với hợp đồng; phương pháp nghiên cứu khách quan, khoa học, có độ tin cậy cao; các giải pháp được đề xuất tương đối thiết thực. Qua đó, Hội đồng nhất trí đánh giá nghiệm thu đạt kết quả: Xuất sắc