HỢP TÁC NGHIÊN CỨU

27/01/2016

 HỢP TÁC NGHIÊN CỨU

Viện Nghiên cứu Thanh niên đã hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế trong hoạt động nghiên cứu như:

- Các cơ quan trong nước: Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Viện nghiên cứu, các tỉnh, thành Đoàn…

- Các tổ chức quốc tế: UNICEF, ESCAP, ILO, IOM, Save The Children, ChildFund, Terre des hommes Foundation Laussane, Terre des hommes Swiss, Plan Internationnal, Care Internationnal, Đại học Chiangmai - Thái Lan….

- Lĩnh vực phối hợp:

• Nghiên cứu các vấn đề tư tưởng, đạo đức, lối sống của thanh niên.

• Nghiên cứu các vấn đề lao động, việc làm của thanh niên.

• Nghiên cứu những vấn đề học tập và phát triển tài năng của thanh thiếu niên.

• Nghiên cứu các vấn đề xã hội của thanh thiếu niên.

• Phối hợp thực hiện các dự án can thiệp cho trẻ em, người chưa thành niên và các dự án phát triển xã hội.

• Tập huấn, đào tạo các lĩnh vực về phát triển cộng đồng, công tác xã hội, xây dựng phát triển dự án…